Härmed är ni kallade till GRFs årsmöte den 7 April kl. 19:00. Mötet kommer att hållas i klubbhuset på Saltskär.

Bäste roddare,

Vill även passa på att påminna om årsavgiften, 1.000 kr, som ska vara betald senast 25/3. Årsavgiften betalas in på Plusgiro 40958-1. Ange " årsavgift 2022" i meddelanderutan.


Dagordning

 

1. Mötets öppnande

 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

3. Val av justeringsmän

 

4. Mötets behöriga utlysande

 

5. Dagordningens godkännande

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret

 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för det senaste räkenskapsåret

 

8. Revisionsberättelsen uppläses

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- / räkenskapsåret

 

11. Inkomna motioner och skrivelser

 

12. Val av styrelse och suppleanter

 

13. Val av revisorer

 

14. Val av valberedning

 

15. Övriga frågor

 

16. Mötets avslutning


Roddarhälsningar,
Freddy Niels